Korona virus, mers, sars, covid19, virus

Korona virus

Posted Posted in Infektivne bolesti, Mikrobiologija, Virusi

Korona virus je vrsta virusa koji izaziva infekciju sluzokože nosa, sinusa i ždrela. Većina korona virusa nije opasna. Međutim, oni mogu dovesti do pojave prehlade, ali i do teških bolesti koje zahvataju respiratorni sistem: MERS – CoV i SARS – CoV. Skraćenice su objašnjene u tekstu ispod. Virusi iz porodice Korona (eng. Coronavirus) su dospeli […]

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae

Posted Posted in Mikrobiologija

Neisseria gonorrhoeae je Gram negativan gonokok, raspoređuje se u parove okrenute jedni prema drugim sa udubljenim stranama. Imaju oblik bubrega. Nepokretan i asporogen. Virulentni sojevi imaju kapsulu i fimbrije, osetljivi su u spoljašnjoj sredini. Jedan leukocit može da fagocituje deset i više parova ove bakterije. Neisseria gonorrhoeae kultiviše se na obogaćenim hranljivim podlogama (čokoladni agar […]

Escherichia coli

Posted Posted in Mikrobiologija

Escherichia coli je Gram negativni, pokretni, fakultativno anaerobni bacil. Pripada porodici Enterobakterija, red Escherichia. E. coli je deo normalne anaerobne bakterijske flore digestivnog trakta ljudi i životinja. Međutim pojedini sojevi u određenim uslovima uzrokuju različita oboljenja. Iz navedenih razloga Escherichia coli je uslovno patogena bakterija, odnosno oportunista. Iz roda Escherichia, E. coli jedina ima medicinski […]

Rezistencija bakterija

Rezistencija bakterija

Posted Posted in Mikrobiologija

Rezistencija bakterija na antibiotike je globalni problem. Nastaje i širi se zbog selektivnog pritiska antibiotika i njihove preterane upotrebe i zloupotrebe u medicini, veterini, poljoprivredi i proizvodnji hrane. Kako nastaje rezistencija bakterija Mnoge bakterije imaju urođenu rezistenciju na antibiotike. Međutim bakterije mogu da steknu rezistenciju tokom svog života, najčešće putem plazmida. Prilikom konjugacije plazmidi koji […]

Streptococcus pneumoniae

Posted Posted in Mikrobiologija

3. Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae morfologija. Gram pozitivan streptokok oblika lancete ili plamena sveće; grupiše se u parove, i kratke lance; ima kapsulu, S oblik je virulentan, R oblik bez kapsule avirulentan, nepokretan, asporogen. Kulturelne osobine. zasejava se na obogaćene podloge (krvni, čokoladni agar) sa CO2; na krvnom agaru izaziva α hemolizu; Kolonije mogu biti: […]

Streptococcus pyogenes

Posted Posted in Mikrobiologija

3. Streptococcus pyogenes Streptococcus pyogenes klasifikacija: β-hemolitički streptokok grupe A. Morfologija. Gram pozitivan sferični streptokoki. Grupiše se u parovima koji se pakuju u kraće ili duže lance. Nepokretan i asporogen. Ima kapsulu i fimbrije. Kulturelne osobine. Fakultativni anaerob, najbolje uspeva na obogaćenim podlogama (animalna krv, serum). U bujonu stvara zrnca (fenomen geotaksije). Na krvnom agaru […]

mrsa, staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus i Stafilokoki – koagulaza negativni

Posted Posted in Mikrobiologija

1. Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus pripada rodu stafilokoka. Produkcija katalaze je karakteristika svih stafilokoka. Tako se najjednostavnije razlikuju od streptokoka. Medicinski značajne su: S. aureus, S. epidermidis i S. saprophyticus. S. Aureus je striktni patogen, dok su ostale dve uslovno patogene. Dele se na koagulaza pozitivne (aureus) i koagulaza negativne (ostale). Staphylococcus aureus Morfologija: Gram […]

Opšta Mikrobiologija: 23-27

Posted Posted in Mikrobiologija

23. Sterilizacija Sterilizacija predstavlja ubijanje ili uklanjanje svih živih organizama, vegetativnih oblika bakterija, spora, toksina (osim endotoksina), virusa, gljivica i parazita. Metode sterilizacije su: fizička: toplota, radijacija, filtracija. hemijska: etilen oksid. Toplota Toplota koja se koristi za sterilizaciju može biti suva i vlažna. Suva uništava mikroorganizme denaturacijom njihovih proteina i oksidacijom različitih gradivnih komponenti. Temperatura […]

Opšta Mikrobiologija: 16-22

Posted Posted in Mikrobiologija

16. Konjugacija Prenos DNK koji se obavlja direktnim kontaktom dve bakterijske ćelije. Eksperimenti su vršeni sa sojevima E. Coli. Uočeno je da se razmena odvija samo sa određenim sojevima, od kojih je jedan mora da ima faktor fertiliteta. Prenos se odvijao između sojeva koji imaju faktor fertiliteta – muška ćelija i sojeva bez faktora fertiliteta […]

Opšta Mikrobiologija: 8-15

Posted Posted in Mikrobiologija

8. Razmnožavanje bakterija i kriva razmnožavanja Rast je ravnomerno povećavanje svih delova bakterije. Posledica rasta je razmnožavanje. Brzina razmnožavanja je vreme koje protekne da se jedna bakterija podeli u dve, naziva se još i vreme generacije. Bakterije se najčešće dele na nekoliko načina: binarna deoba gde od jedne nastanu dve nove jedinke, pupljenje stvara se […]