Sindrom parijetalnog lobusa

Sindrom parijetalnog lobusa

Sindrom parijetalnog lobusa podrazumeva pojavu ispada funkcije ovog režnja usled oštećenja njegovih struktura. Ovaj režanj nalazi se između frontalnog i čeonog režnja na obe hemisfere velikog mozga. Parijetalni režanj prostire se od centralnog sulkusa da parijeto-oksipitalnog žleba koji ga odvaja od potiljačnog režnja. U njemu se nalaze primarna somatosenzorna kora (area 1, 2, 3). U parijetalnom lobusu dominantne hemisfere supramarginalni i angularni girusi ulaze u sastav Wernikeovog govornog centra. Vlakna fascikulus arkuatusa povezuje Brokin i Wernikeov centar za govor prolazeći kroz ovaj režanj. Parijetalni lobus dominantne hemisfere odgovoran je za sposobnost računanja, orjentacije levo-desno. U ovom režnju se nalaze i telesne šeme, tzv. senzitivni homunkulusi. U dubini parijetalnog režnja obe hemisfere nalaze se vlakna optičke radijacije. Poremećaji funkcije parijetalnog režnja mogu nastati usled traume, tumora, infekcije, vaskularnih događaja, itd. Oštećenje nastalo traumom ili dejstvom nekog drugog etiološkog faktora može narušiti funkciju i frontalnog lobusaa, ta uzrokovati i sindrom frontalnog režnja.

Sindrom parijetalnog lobusa – simptomi

Sindrom parijetalnog lobusa prvenstveno podrazumeva pojavu kontralateralne hipostezije. Snižen je osećaj za dodir, bol, temperaturu, vibracije i propriocepciju iako su Edingerov put i sistem medijalnih leminiskusa očuvani.  Usled oštećenja zadnjih delova parijetalnog režnja nastaje poremećaj doživljaja položaja delova tela u zglobovima (oštećena je propriocepcija).

sindrom parijetalnog lobusa, spinotalamicki put, edinger
Slika 1. Prednji spinotalamički put. Pogledajte video predavanje na You Tube kanalu Zona Anatomica!
Foto Credit: Zona Medicine®

Takođe nastaje poremećaj sposobnosti tačne lokalizacije lakog dodira. Bolesnik nije u stanju da prepozna predmeta dodirom (astereognozija). Ovakve osobe imaju i poremećaj koji se naziva agrafestezija. Agrafestezija ja nemogućnost prepoznavanja oblika ili slova koji se iscrtavaju po pacijentovoj koži (krug, trougao, kvadrat). Kada je u pitanju sindrom parijetalnog lobusa prisutan je i fenomen senzorne nepažnje. Kada se pacijentu istovremeno dodiruju obe ruke, on nije svestan dodira na jednoj od njih jer ga ne oseća.

Sindrom parijetalnog lobusa – dominantna hemisfera

Leva hemisfera kod desnorukih osoba je dominantna, ali takođe i kod većine levorukih. Kada nastane oštećenje parijetalnog lobusa dominantne hemisfere nastaje afazija usled prekida veza između Wernikeovog i Brokinog centra ili oštećenja dela Wernikeovog centra. Prisutan je i Gerstmanov sindrom. On podrazumeva poremećaj ili nemogućnost razlikovanja leve i desne strane tela i prostora. Nemogućnost prepoznavanja pristiju šake, poremećaj računanja, pisanja i čitanja. Osim afazije i Gerstmanovog sindroma prisutna je i ideomotorna apraksija. Ideomotorna apraksija podrazumeva nemogućnost izvođenja sekvence pokreta.

Sindrom parijetalnog lobusa – nedominantna hemisfera

Kod oštećenja ovog režnja u nedominantnoj hemisferi nastaje nemogućnost crtanja jednostavnih objekata (crtež auta i sl.). Razvija se apraksija oblačenja odnosno otežano oblačenje. Osim pomenutih simptoma prisutni su i poremećaj orjentacije u prostoru i neglekt sindrom. Neglekt sindrom označava zanemarivanje suprotne strane tela. Ovakvo zanemarivanje može nastati nakon moždanog udara gde pacijent na umiva levu stranu lica, ne oblači rukav na levu ruku, ne komunicira sa osobama na levoj strani. Kod obimnijih lezija bolesnik može da ignoriše ovaj fenomen i ne priznaje sopstveni deficit.sindrom parijetalnog lobusa, gerstman, afazija, senzorna nepaznja, negletk sindrom, slog, mozdani udar
Slika 2. Simptomi kod oštećenja parijetalnog lobusa
Foto Credit: Zona Medicine®

U slučaju da morate još da učite o centralnom nervnom sistemu ili vas to interesuje možete pročitati ili pogledati:

 

anatomija, video, mozak, centralni nervni sistem, zdravlje
Još video snimaka možete pronaći na našem You Tube kanalu

 

Literatura:

  • Kostić V. (Uredn.) Neurologija za studente medicine, prvo izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2009.
  • Gudović R. Anatomija centralnog nervnog sistema za studente medicine, Drugo izdanje, Ortomedics, Novi Sad, 2003.