Medijastinum

mediastnum

Medijastinum ili sredogruđe predstavlja prostor u grudnom košu u kome se nalaze vitalni organi. Prostire se od grudne kosti do grudnih pršljenova i od gornjeg torakalnog otvora do dijafragme. Medijastinum sadrži timus, srce i njegovu kesu, traheju kao i velike krvne sudove. Kroz sredogruđe prolaze i jednjak, grudni limfni kanal kao i strukture nervnog sistema. Medijastinum se deli na gornji i donji. Donji grade prednji, srednji i zadnji medijastinum.

Gornji medijastinum

Gornji medijastinum nalazi se iza manubrijuma grudne kosti, a ispred tela prva četiri torakalna pršljena. Ovde je smešten timus. Iza njega nalaze se brahiocefalične vene (v. brachiocephalica dextra et sinistra) i početni deo gornje šuplje vene (v. cava superior). Ove strukture čine „venski plan“.

Iza vena nalaze se luk aorte (arcus aortae), a iznad njega na desnoj strani i napred nalazi se brahiocefalično arterijsko stablo (truncus brachiocephalicus). U sredini nalazi se leva zajednička karotidna arterija (a. carotis communis sinistra). Pozadi i levo je leva potključna arterija (a. subclavia sinistra). Pomenute strukture čine „arterijski plan“.

Zajedno sa krvnim sudovima prolazi i živac dijafragme (n. phrenicus), povratni laringealni živac (n. laryngealis recurrens) i srčani nervni splet (plexus cardiacus). Iza se nalazi jednjak (esophagus) sa vagusnim nervima i dušnik (trachea). Ove strukture grade „organski plan“. Iza organskih struktura nalaze se pretkičmeni mišići (mm. prevertebrales) i najzad skroz pozadi gornji medijastinum ograničava kičmeni stub.

medijastinum, sredogrudje, grudni koš, gornji medijastinum, donji medijastinum, prednji medijastinum, srednji medijastinum, zadnji medijastinum, dijafragma, mediastinum, arcus acortea
Slika 1. Medijastinum
Foto Credit: Zona Medicine®

Donji mediastinum

Donji medijastinum sastoji se od prednjeg, srednjeg i zadnjeg medijastinuma. Srednji deo je najveći. U njemu su smešteni srce sa perikardom. Iznad su krvni sudovi koji grade srčanu krunu (corona cordis). Krunu grade ushodna aorta (aorta ascendens), završni deo gornje šuplje vene i plućno arterijsko stablo (truncus pulmonalis). Pročitajte i članak o provodnom sistemu srca.

Više o srčanoj kruni i anatomiji srca možete pogledati u našem video predavanju ovde.
Gore i pozadi nalaze se glavni bronhi (bronchus principalis dexter et sinister) i svi ostali elementi desnog i levog plućnog korena (radix pulmonis dexter et sinister). Sasvim pozadi je završni luk vene azigos. Dole su smešteni donji limfni čvorovi uz glavne bronhe.

Prednji medijastinum zauzima retrosternalni prostor. Ovde su smešteni limfni čvorovi i rastresito vezivno tkivo. Zadnji medijastinum nalazi se iza srčane kese između obe plućne maramice. Ovde se nalaze grudni deo aorte (aorta thoracica), jednjak, vena azigos i hemiazigos, grudni limfni kanal i splanhnični živci.

Literatura:

  • Bogdanović D. Anatomija grudnog koša (Torax), Sedmo izdanje, Savremena administracija, Beograd, 2000.
  • Drake L. R., Vogl A. W., Mitchell W. M. A. Grey’s anatomy for students, Third edition, Curchil Livingstone Elsevier, 2015.