Klinička Neurologija

neurologija, klinicka neurologija, centralni nervni sistem, nervni sistem, klinika, simptomi

Klinička neurologija predstavlja granu medicine koja se uglavnom bavi proučavanjem centralnog i perifernog nervnog sistema, odnosno njegove anatomije, funkcije, patologije i patofiziologije. U sebi ona objedinjuje znanja iz pomenutih oblasti i dodaje još kliničku simptomatologiju. Fokus kliničke neurologije su simptomi koji nastaju pri poremećaju funkcije kako centralnog tako i perifernog nervnog sistema. Simptomi i znaci mogu nastati usled poremećaja u cirkulaciji što može dovesti u sinkope ili moždanog udara. Simptomi mogu nastati u sklopu autoimunih bolesti poput multiple skleroze. Simptomatologija može biti raznovrsna i šarolika. „Uzduž i popreko“ proučavaju je neurolozi različitih subspecijalnosti!

 

Sinkopa

sinkopa

Sinkopa je prolazan, kratkotrajan gubitak svesti i mišićnog tonusa.

Pročitaj još...

Sindrom frontalnog lobusa

Sindrom frontalnog lobusa, rezanj, trauma, pareza, hemipareza, hemiplegija

Sindrom frontalnog lobusa nastaje usled oštećenja istoimenog režnja.

Pročitaj još...

Sindrom parijetalnog lobusa

Sindrom parijetalnog lobusa

Sindrom frontalnog lobusa nastaje usled oštećenja istoimenog režnja.

Pročitaj još...

Nervni sistem

Video sadrži osnovne informacije o Centralnom nervnom sistemu (CNS). Obuhvata znanja o strukturama koje grade CNS, vrsti, ulozi neurona i neuroglije, kao i sinapsi.

Parkinsonova bolest

parkinsonova bolest

Parkinsonova bolest je progresivno idiopatsko neurodegenerativno stanje.

Pročitaj još...

Terapija Parkinsona

terapija Parkinsonove bolesti, levodopa, bromokriptin, kabergolin, premipeksol, antivirotici, amantadin, rasagilin, mao-b, entakapon

Terapija Parkinsonove bolesti svodi se na umanjenje simptoma i usporavanje progresije bolesti.

Pročitaj još...