Statini: inhibitori HMG-CoA reduktaze, lek za povećan holesterol, indikacije za upotrebu, doziranje leka, neželjena dejstva

statini, holesterol, tablete, atacor, roxera, nezeljena dejstva, hypolip, zona medicine, ldl, vldl, reduktaza

Statini sprečavaju sintezu holesterola inhibišući HMG-CoA reduktazu (Slika 1.). Enzim koji određuje brzinu (količinu) sintetisanog holesterola je HMG-CoA reduktaza. Ona katalizuje pretvaranje HMG-CoA (3-hidroksi-3-metilglutaril-koenzim A) u mevalonsku kiselinu. U grupu statina spadaju: simvastatin, lovastatin, fluvastatin, pravastatin, atorvastatin, pitavastatin, rosuvastatin, cerivastatin (povučen sa tržišta 2001. zbog teških neželjenih efekata).

statini, holesterol, ldl, receptori, hepatocit, jetra, sinteza, hmg coa, mevalonska kiselina, acetat,
Slika 1. Statini blokiraju HMG-CoA reduktazu i na taj način smanjuju koncentraciju holesterola u ćeliji (u hepatocitu) (1). Smanjena intracelularna koncentracija holesterola pojačava sintezu LDL receptora (2). Povećan broj LDL receptora na površini membrane hepatocita povećava usvajanje holesterola (LDL čestice ) iz krvi (3). Niska koncentracije intracelularnog holesterola smanjuje lučenje VLDL čestica (4).
Foto Credit:
Zona Medicine®

Simvastatin, lovastatin i pravastatin su specifični, reverzibilni kompetitivni inhibitori HMG-CoA reduktaze. Atorvastatin i rosuvastatin su inhibitori produženog dejstva. Najznačajniji efekat statina je smanjenje koncentracije LDL u plazmi. Statini smanjuju sintezu holesterola u jetri, a povećavaju broj LDL receptora. Na taj način povećavaju usvajanje LDL čestica iz krvne plazme u hepatocite, i snižavaju koncentraciju holesterola u krvi. Osim snižavanja LDL čestica, ovi lekovi smanjuju koncentraciju triglicerida, a povećavaju nivo HDL holesterola u plazmi.

Ostala dejstva statina:

 • poboljšanje endotelne funkcije,
 • smanjenje inflamacije krvnih sudova,
 • smanjenje slepljivanja trombocita,
 • povećanje neovaskularizacije ishemičnog tkiva,
 • stabilizacije aterosklerotskog plaka,
 • povećanje fibrinolize,
 • zaštita protiv sepse,
 • inhibicija migracije germinativnih ćelija u trudnoći (uloga HMG-CoA reduktaze u trudnoći je da diriguje migracijom germinativnih ćelija. Statini inhibišu dejstvo ove reduktaze. Ometaju intrauterini razvoj te su zato kontraindikovani u trudnoći).
Farmakokinetika

Kratko delujući statini uzimaju se oralno, uveče, pre spavanja kako bi smanjili najviši pik sinteze holesterola ujutru.

Noviji trend u lečenju visokog nivoa holesterola u krvi osim upotrebe statina predlaže i korišćenje takozvanih PCSK9 inhibitora. Osim pomenutih inhibitora sve više se govori o genetskom lečenju (CRISPR-Cas9) naslednih hiperholesterolemija otpornih na dijetu i dosadašnju terapiju.

Indikacije za upotrebu statina

 • primarne hiperholesterolemije (familijarne i nefamilijarne) rezistentne na dijetu,
 • prevencija kardiovaskularnih bolesti (moždani udar, srčani udar, komplikacije udružene sa šećernom bolesti, anginapektoris, itd).

Neželjeni efekti statina – Statini se dobro podnose

 • umor, glavobolja, dijareja, opstipacija, bol u stomaku, osip.
 • miopatija, miozitis (bol, slabost u mišićima), rabdomioliza (razaranje mišićnih vlakana).
 • oštećenje jetre koje se manifestuje povećanjem jetrenih transaminaza (ALT, AST). Porast transaminaza tri puta je prihvatljiv. Više vrednosti mogu ukazati na ozbiljnije oštećenje jetre.
 • povećan rizik od dijabetesa.

Registrovani lekovi u Srbiji zaključno sa 16.12.2017.

Simvastatin (Astax, Cholipam, Hollesta, Simvastatin-Teva, Simvax®, Vasilip®, Zocor®).

Atorvastatin (Atacor®, Atolip®, Atoris®, Atorvastatin, Atorvastatin Krka, Hipolip, Hypolip, Sortis®, Torez®, Tulip®,Vasator®).

Rosuvastatin (Crestor®, Epri®, Mertenil®, Paravano®, Rosacta®, ROSIX®, Rosuhol®, Rosuvastatin Atb, Rosuvastatin Sandoz®, Roswera®, Rovastin®, Roxera®).

Pravastatin (PravaCor®).

Literatura:

 • P. Rang., M.M. Dale., J.M. Ritter., R. J. Flower., G. Henderson. Rang and Dale’s pharmacology. Seventh ediotion. Elsevier Churcil Livingstone. 2012.
 • Podaci o registrovanim statinima u Srbiji: Agencija za lekove i medicinska sredstva (ALIMS).