3. Streptococcus pyogenes

Streptococcus pyogenes, streptokokus piogenes, streptokok
Slika 1. Streptococcus pyogenes

Streptococcus pyogenes klasifikacija: β-hemolitički streptokok grupe A.

Morfologija.

Gram pozitivan sferični streptokoki. Grupiše se u parovima koji se pakuju u kraće ili duže lance. Nepokretan i asporogen. Ima kapsulu i fimbrije.

Kulturelne osobine.

Fakultativni anaerob, najbolje uspeva na obogaćenim podlogama (animalna krv, serum). U bujonu stvara zrnca (fenomen geotaksije). Na krvnom agaru rastu sitne kolonije, podsećaju na kapi rose sa β-hemolizom.

Biohemijske osobine.

Razlaže glukozu do mlečne, sirćetne i mravlje kiseline. Redukuje metilensko plavo, katalaza negativan, bacitracinski test pozitivan.

Antigenska građa.

Ćelijski produkti

Grpno specifični:

 • Ćelijski zid je tipičan za Gram-pozitivne bakterije i sačinjen je uglavnom od peptidoglikana. Unutar zida nalazi se C-polisaharid.

Tipski specifični:

 • M protein. Glavni faktor virulencije. Na osnovu razlike ovog proteina BHS grupa A deli se na više od 80 serotipova. M protein zajedno sa lipoteihoinskom kiselinom ulazi u sastav pila, i učestvuje u adherenciji bakterija za epitelne ćelije domaćina.
 • T (tripsin rezistentni protein) i R protein nisu značajni kao faktori virulencije, ali predstavljaju epidemidiološke markere grupe A streptokoka.
 • F protein učestvuje u adherenciji za fibronektin epitelnih ćelija.
 • G protein vezuje Fc fragment IgG antitela i ometa njihovu funkciju.

Ekstraćelijski produkti

Ova bakterija stvara i egzoprodukte, tj. brojne enzime i toksine.

Toksini

 • pirogeni egzotoksini izazivaju šok i oštećenje organa;
 • hemolizini imaju hemolitičko i citotoksično dejstvo (streptolizin O i S).

Enzimi

 • streptokinaza, DNK-nukleaza;
 • hijaluronidaza, proteinaza, neuraminidaza.

Faktori virulencije

 • M protein, kapsula, lipoteihoinska kiselina;
 • Peptidoglikan, C5a proteinaza, toksini, enzimi.

Patogeneza.

Bakterija izaziva tri grupe oboljenja:

 • oboljenja invazivnog karaktera: faringitis, miozitis, infekcije kože, celulitis, nekrotizirajući fascites;
 • oboljenja toksemičnog karaktera: šarlah i streptokokni toksični šok sindrom;
 • postoperativne sekvele: akutna reumatska groznica i akutni glomerulonefritis.
Dijagnoza.

Biološki materijal su najčešće brisevi, urin, likvor, krv. Izolacija uzročnika se vrši kroz mikroskopska i kulturelna ispitivanja (pogledati početak pitanja). Serološki testovi podrazumevaju ispitivanje c polisaharida (grupne pripadnost) i M, T proteini (tipska pripadnost). Brzi testovi su ELISA i imunoflorescencija.

Terapija.

Određuje se pomoću antibiograma, nije preporučljivo propisivati antibiotike (kratak video snimak) na “svoju ruku”. Za sada nema rezistentnih oblika poput MRSA. Najčešće se koriste penicilin, eritromicin, a mogu se koristiti i cefalosporini. Postoji i vakcina.

Epidemiologija.

Bakterija se često izoluje iz orofarinksa zdravih osoba. Kliconoštvo može biti faringealno, nazalno, analno. Grupa A streptokoka je isključivo patogen ljudi. Izvor infekcije je bolesnik i kliconoša. Najčešće se prenosi kapljičnim putem i direktnim kontaktom (infekcija hirurških rana).

Literatura:

 • Švabić-Vlahović M. Medicinska bakteriologija. Savremena administracija, Beograd 2005.
 • Beleške sa predavanja iz Mikrobiologije.

strelica-levo  Staphylococcus aureus i Stafilokoki koagulaza negativni   

Streptococcus pneumoniae   

Povratak na stranicu Mikrobiologija