Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae

Posted Posted in Mikrobiologija

Neisseria gonorrhoeae je Gram negativan gonokok, raspoređuje se u parove okrenute jedni prema drugim sa udubljenim stranama. Imaju oblik bubrega. Nepokretan i asporogen. Virulentni sojevi imaju kapsulu i fimbrije, osetljivi su u spoljašnjoj sredini. Jedan leukocit može da fagocituje deset i više parova ove bakterije. Neisseria gonorrhoeae kultiviše se na obogaćenim hranljivim podlogama (čokoladni agar […]

Nanomedicina

Posted Posted in Genetika

Nanomedicina predstavlja upotrebu nanotehnologije u lečenju ljudi, odnosno korišćenje nanočestica čestica. Ove čestice imaju širok spektar upotrebe, od kontrastnih sredstava pomoću kojih se izvode imidžing tehnike do nosača za lekove i gene koji se mogu isporučiti do tumora. Najjednostavnije nano-medicinske čestice su sfernog oblika koje sadrže malu količinu leka. Manje su od ljudske ćelije i […]

Opšta Mikrobiologija: 8-15

Posted Posted in Mikrobiologija

8. Razmnožavanje bakterija i kriva razmnožavanja Rast je ravnomerno povećavanje svih delova bakterije. Posledica rasta je razmnožavanje. Brzina razmnožavanja je vreme koje protekne da se jedna bakterija podeli u dve, naziva se još i vreme generacije. Bakterije se najčešće dele na nekoliko načina: binarna deoba gde od jedne nastanu dve nove jedinke, pupljenje stvara se […]