Nanomedicina

Posted Posted in Genetika

Nanomedicina predstavlja upotrebu nanotehnologije u lečenju ljudi, odnosno korišćenje nanočestica čestica. Ove čestice imaju širok spektar upotrebe, od kontrastnih sredstava pomoću kojih se izvode imidžing tehnike do nosača za lekove i gene koji se mogu isporučiti do tumora. Najjednostavnije nano-medicinske čestice su sfernog oblika koje sadrže malu količinu leka. Manje su od ljudske ćelije i […]