peritoneum

Peritoneum

Posted Posted in Anatomija

Peritoneum je serozna opna koja oblaže zidove trbušne i karlične duplje, kao i organe sadržane u ovim dupljama. Kao i ostale serozne opne peritoneum se dali na dva lista: peritoneum parietale i peritoneum viscerale. Između ova dva lista se nalazi peritonealna duplja (cavitas peritonealis). Kako su organi sadržani u njoj obloženi visceralnim peritoneumom u neposrednom […]